Opvallende toename van grote boterbloemen in de duinen van Voorne?

Van de reeds lang van Voorne bekende, maar in de Nederlandse duinen zeer zeldzame, grote boterbloem wordt op basis van gegevens van Waarneming.nl de verandering in het aantal waarnemingen in de duinen van Voorne vanaf 2008 beschreven en een mogelijke verklaring van de geconstateerde toename . Gezien een mogelijk waarnemerseffect (er keken recent 2-3 keer zoveel mensen) is een toename lastig hard te maken, ondanks dat de toename van het aantal locaties (vindplaatsen) en deelgebieden fors lijkt en het aantal waarnemingen van grote boterbloem sterker toenam dan het aantal bewaarnemingen aan alle soorten. Opvallend is verder dat de toename in aantal waarnemingen vooral optreedt in die (noordelijke) duingedeeltes die het minste zoutspray ontvangen en dat geeft te denken. Gedetailleerde waarnemingen de komende jaren moet uitwijzen of de soort echt toeneemt.
Lees het rapport op: https://duinenenmensen.nl/opvallende-toename-van-grote-boterbloemen-in-de-duinen-van-voorne/