Vogelexcursie in de Vorchterwaarden

De Vorchterwaarden is één van de weinige uiterwaarden langs de IJssel waar niet grootschalig klei en zand is gewonnen, ondanks de hoge ligging en de lokale aanwezigheid van rivierzand. De uiterwaarden zijn erg breed, maar wel erg interessant in verband met de aanwezigheid van een oude rivierarm. Tussen deze inmiddels uitgegraven rivierarm bevindt zich een zandige oeverwal. Deze oeverwal is van belang voor de ontwikkeling van droge schraallanden en glanshaverhooilanden. De oude geul is een tiental jaren geleden opengemaakt in het kader van de opgave voor de Europese Kader Richtlijn Water. Belangrijke doelstelling van deze geul is het bieden van paaiplaatsen voor riviervissen. Ook de bevers hebben deze geul als hun woonplaats gekozen. In de Vorchterwaarden zijn meidoornhagen die dateren uit de vorige eeuw. Door Staatsbosbeheer zijn in de tachtiger jaren grote delen van de Vorchterwaarden verworven en hierdoor is een karakteristiek uiterwaardlandschap in stand gebleven. De Vorchterwaarden is een beschermd gebied in het kader van de Europese Natura 2000 richtlijn en vormt een onderdeel van de in Overijssel gelegen Duurserwaarden.

Op zondag 10 oktober hebben naast vogel werkgroep leden Gerjan en Matthijs, zes enthousiaste geïnteresseerden deel genomen aan de wandeling over de IJsseldijk en in de Vorchterwaarden. In totaal zijn 47 soorten vogelsoorten waargenomen. Leuke vogelsoorten waren: IJsvogel, Pontische meeuw, Wintertaling en Krakeend, naast de vele Grauwe – en Canadese ganzen. Ook was er trek van Sijzen, Koperwieken en Zanglijsters.