Terug naar Kennisbank

1982 Vogels van het Eperholt

De gemeente Epe heeft binnen haar grenzen uitgestrekte bosgebieden en heidevelden. Zelf heeft de gemeente Epe ongeveer 660 ha. bos en heide in eigendom en beheer.
Voor het gemeentelijk bosbezit is in 1979/1980 een beheersplan opgesteld, waarbij de Boscommissie een belangrijke rol heeft gespeeld. In dit plan is rekening gehouden met de ecologische waarden van het gemeentelijk bosbezit.
Voordat echter beheersdoelstellingen geformuleerd en vastgelegd konden worden, is het hele bosgebied geïnventariseerd. Alle houtopstanden werden in kaart gebracht en er werden opnamen gemaakt van de hogere plantensoorten.
Aan de hand van deze gegevens werd bepaald hoe de invulling van
het beheersplan plaats zou vinden.
Uiteraard ging dat niet zomaar! Integendeel, de stuwende krachten vanuit de Boscommissie hebben een belangrijk aandeel geleverd voor de totstandkoming van het beheersplan.
Toen de doelstellingen vastgesteld moesten worden heeft de gem.
Epe een belangrijke beleidsbeslissing genomen: een deel van het
gemeentelijke bosbezit kreeg de bestemming bosreservaat.
In het Eperholt werd 180 ha bos zodanig bestemd. Hoewel de benaming bosreservaat suggereert dat geen bosbouwkundige handelingen neer plaats zullen vinden is dit beslist niet zo, omdat de doelstellingen ruimte bieden voor een overgangsbeheer (zie bijlage).
Van de flora zijn erg veel gegevens verzameld. Het is opmerkelijk
dat zo weinig aandacht besteed is aan de ornithologische waarden
v/h gemeentelijk bosbezit. Er heeft dus geen waardebepaling plaats
gevonden die mede gebaseerd is op het voorkomen van vogelsoorten.
Materiaal dat wel voorhanden was, is in het beheersplan verwerkt.
Het aanwezige materiaal beperkte zich tot nestkast verslagen
en enkele waarnemingen van de KNNV te Epe/Heerde.
Hoewel het beheersplan inmiddels door de Raad van de gemeente Epe
vastgesteld is, lijkt het toch zinvol om alsnog ornithologische gegevens te verzamelen.
Het kan in ieder geval een indruk geven van de verscheidenheid aan soorten, de verspreiding en dichtheden.
Omdat in hek beheersplan ook opstandskaarten opgenomen zijn, bestaat
de mogelijkheid om (na inventarisatie) na te gaan hoe de soorten zich verspreid hebben over de verschillende leeftijdsklassen vande opstanden: Tevens kunnen op basis van de verzamelde ornithologische gegevens doelstellingen getoetst worden.

1982 Vogels van het Eperholt(11 MB)

Kenmerken

Datum 1982 / 07
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur A. Hottinga
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site