Terug naar Kennisbank

1991 Het Beheer van het Wisselsche Veen

De Stichting Het Geldersch Landschap is een provinciale
natuurbeschermingsinstantie, die tracht . terreinen in de
provincie Gelderland, die om hun natuur- en landschapsschoon,
recreatie of voor de wetenschap van waarde zijn, in eigendom
te verwerven om ze zodoende te behoeden voor verkaveling,
ontluist~~irlg en andere gevaren, die de schoonheid van ons
land zo zeer bedreigen.
De Stichting is opgericht in 1929 op initiatief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, die
hiermee beoogde tot gewestelijke spreiding van de natuurbescherming te komen.
Tot dusver mocht zij ca.
meestal door aankoop, maar
erfstelling.
..
8000 ha in eigendom verwerven,
dikwijls ook door schenking of
Het beheer van de gebieden is verdeeld in een zestal districten, waaronder de Noord-Veluwe, waar het Wisselsche Veen
onder valt. Verder zijn er in dit district nog een zeventiental andere landgoederen c.q. terreinen met een totale oppervlakte van 2.500 ha.
1.2. Hoe is het Wisselsche Veen bij Het Geldersch Landschap gekomen?
In 1988 kon Het Geldersch Landschap een deel van het relatienotagebied het Wisselsche Veen verwerven via aankopen, gedaan
door Bureau Beheer Landbouwgronden (B.B.L.), een onderdeel
van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Het Wisselsche Veen maakt deel uit van het gebied dat in de
Structuurschema’s Natuur- en Landschapsbehoud, respectievelijk Openluchtrecreatie, is aangeduid ais Nationaal Landschap
Veluwe.
Binnen dit Nationaal Landschap is in de Voorrangsinventarisatie Relatienotagebieden 1500 ha gereserveerd voor toepassing
van de Relatienota. De begrenzing van het 275 ha beheers- en
reservaatsgebied in het Wisselsche Veen vormt een onderdeel
van de uitwerking van genoemde inventarisatie. De begrenzing
is d.d. 6 juli 1988 door de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld.

1991 Rapport Het beheer van het Wisselsche Veen - Tjoonk(3 MB)

Kenmerken

Datum 1991 / 09
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur H. Tjoonk
Thema Landschap

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site