Terug naar Kennisbank

Resultaten trektellen 2021

1. Inleiding

In 2021 hebben we op 10 zaterdagochtenden trekvogels geteld op de Treekerpunt vanaf 11 september tot en met 13 november. In totaal zijn 15 009 vogels geteld. Dat is het op twee na hoogste aantal per jaar tot nu toe. In 2014 zijn ruim 700 vogels meer geteld en vorig jaar 250 meer.

Totalen per jaar:


2012201320142015201620172018201920202021
Teldagen
91611891091110
Aantal6.02915.19315.7826.8015.9958.19310.4254.44915.52715.009

Totalen per dag in 2021:

2021septembersept.sept.
Dag11182502 okt.0916233006 nov.13
Uren3.554.154.004.154.154.154.002.454.003.30
Totaal209968121123104356324153797901243

De Eurobirdwatch op 2 oktober 2021 was een aardige teldag, maar de grote aantallen kwamen twee weken later. De talrijkste soort op 2 oktober was de graspieper en de op een na talrijkste de vink.

Op 30 oktober hebben we wegens aanhoudende regen niet de hele ochtend geteld. Na 10.45 uur kwamen er nauwelijks nog vogels langs.

Op 13 november zijn we een half uur later begonnen omdat het ’s ochtends vroeg nog regende.

2. Talrijkste soorten

Dan nu een overzicht van de soorten met meer dan 1000 exemplaren in 2021. Ook dit jaar waren dat weer koperwiek, vink en spreeuw.

2021september
Soort/dag11182502 okt.0916233006 nov.13
Tot.
Koperwiek1325941651253231874829
Vink1008292351801391124318636113332
Spreeuw
027322250454408150490651914

De top van de koperwieken was op 16 oktober, maar een week later kwamen er nog steeds meer dan 1000 koperwieken langs. De meeste vinken kwamen ook op 16 en 23 oktober langs. De vinken en spreeuwen kwamen verspreid door gedurende het hele seizoen.

3. Algemene soorten

Van 14 soorten hebben we meer dan 100 exemplaren geteld.

Van elke soort is het aantal per dag aangegeven en het totale aantal in 2021

2021september
Soort/dag11182502 okt.0916233006 nov.13
Tot.
Grauwe gans18
218114121495414
372
Aalscholver580124

3720

08148
Houtduif03152157933162580202
767
Gaai020519141263520
02
250
Pimpelmees01022916076014020210143
Veldleeuwerik3418459500305335
Boerenzwaluw330417301

211
Huiszwaluw
01169


170
Zanglijster
05051614377120203
263
Graspieper0206112443284114050607511
Kneu04012776264655
01
236
Kruisbek2307
130808330210
104
Putter42093005160709020102123
Sijs
0714413110212777615308710

Lang niet elk jaar zijn er trekkende gaaien. Maar dit jaar was er weer een echte gaaieninvasie met in totaal 250 langs vliegende gaaien.

Ook was er een opvallende trek van pimpelmezen: 143 exemplaren. En er vlogen erg veel sijzen langs: 710 exemplaren.

De zwaluwen gingen dit jaar lang door met trekken. De hele maand september kwamen ze nog langs. Daardoor hebben we dit jaar meer boerenzwaluwen en huiszwaluwen geteld dan eerdere jaren.

Er waren weer veel kruisbekken, ook ter plaatse, en ze lieten zich mooi fotograferen.

Getelde kruisbek. (Foto Nicolien Drost.)

4. Minder algemene soorten

Er kwamen dit jaar veel minder kolganzen langs (51) dan in eerdere jaren. Misschien moeten ze nog komen.

Twee blauwe reigers en twee grote zilverreigers vlogen voorbij.

Omdat we maar tot 12.00 uur tellen missen we veel van de roofvogeltrek, maar we zagen toch nog 2 sperwers en 18 buizerds.

Een deel van de noordelijke merels trekt onze richting op. Wij zagen er 15.

In tegenstelling tot de duizenden koperwieken hebben we maar 9 kramsvogels gezien. Misschien moeten ook die nog komen. Vorig jaar zagen we er 334.

Elke dag kwamen er wel een paar witte kwikstaarten langs, in totaal 45.

Met de duizenden vinken kwamen ook kepen (39) en appelvinken (29) mee.

Van de gorzen hoorden we geelgors (9) en rietgors (37) overvliegen.

Ook zagen we 4 trekkende atalanta’s (vlinders).

5. Bijzondere soorten

Op 23 oktober hoorde ik het merkwaardige trompetje van de Noordse trompetgoudvink. Dat is een ondersoort van de goudvink die broedt in Scandinavië.

Han hoorde in totaal 11 Grote kruisbekken, en Han en Emile zagen op 6 november een Blauwe kiekendief en een beflijster langs vliegen.

6. Soorten ter plaatse

Dit jaar gaf de klapekster weer acte de présence. De boomleeuwerik vloog weer zingend rondjes om ons heen en we zagen en hoorden o.a. kruisbekken, roodborsttapuiten, zwarte specht, groene specht, kleine bonte specht en torenvalk.

Ik bedank vooral Emile en Han, en ook Peter, Jasione, Geert en Jan voor hun bijdrage en aanwezigheid. Volgend najaar gaan we weer kijken wat de trek ons dan te bieden heeft.

Kenmerken

Datum 2022 / 01
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn.

Bezoek de site